ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ - 20 ಲಕ್ಷಗಳು

20 Lakh
Elijah has collected bugs since they were six years old and now has many dozen bugs but none in their pants.

ಅಂಗನವಾಡಿ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ - 05 ಲಕ್ಷಗಳು

ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡಿ

ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿ

Fly Collector
Adrian has collected flies since they were six years old and now has many dozen flies but none in their pants.

ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಟಿವಿ / ಪೀಠೋಪಕರಣ ‌ ಒದಗಿಸಿ ರೂ.75000/-

Fly Collector
Adrian has collected flies since they were six years old and now has many dozen flies but none in their pants.

ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಆರ್ ಓ ಫಿಲ್ಟರ್‌ / ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒದಗಿಸಿ ರೂ. 25000/-

Ant Collector
Morgan has collected ants since they were six years old and now has many dozen ants but none in their pants.
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS