ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ

Home » Kn

ರಾಜ್ಯದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ 

ನಾಗರಿಕರು / ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಿದೆ 
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS