ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 11.0 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 8.26 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 10.0 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 4 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  3.90 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 5 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ   ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  5.09MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 6 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಗೃಹಪಾಲಕ ಮತ್ತು ಗೃಹಪಾಲಕಿ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  6.33MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 7 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಗ್ರಾಮ ಸೇವಿಕಾ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ   4.00MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 8 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 8.95MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 9  ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ ಅಡುಗೆಯವರ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  3.85MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ 
 10  ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ ಜವಾನರ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 19.65MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 11 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 4.05MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 12 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ  ವೃಂದ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 23.21MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 13 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ರಕ್ಷಕರ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.85 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಮಹಿಳಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 29.99MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 14.37 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 16 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.04 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 17 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2  ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ  ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 9.05 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 18 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.50MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 19 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-1 ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 7.72MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ  ವೃಂದ  ಮತ್ತು  ಗೃಹಪಾಲಕ ಮತ್ತು  ಗೃಹಪಾಲಕಿ ವೃಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂತಿಮ  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 6.34MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ದಿನಾಂಕ:01.01.2022 ರಂತೆ  ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-2 ವೃಂದ ಮತ್ತು   ಹಿರಿಯ  ಮಹಿಳಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರ ವೃಂದ ಸಂಯೋಜಿತ  ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 12.87MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-03-2023 03:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080