ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 5.38 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ನಿವಾಸಿಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 829 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 302 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ನಿವಾಸಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 287 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 241 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಅದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 864 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 31.9 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 14.4 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜನೆಯ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1.28MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡೆಯಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.5MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.96MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅನೈತಿಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ,ಬಾಲಾವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.57MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-೨ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 475KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದರ್ಜೆ-೧ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1579KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 ಫ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3868KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಅಡುಗೆಯವರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 300KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 ಜವಾನ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2400KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2953KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಗೃಹಪಾಲಕ,ಗೃಹಪಾಲಕಿಯರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3586KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 219KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 356KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 923KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 213KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 561KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 349KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 661KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 6219KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 ರಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 825KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು /ಪದವೀಧರ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 306KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಗೃಹಪಾಲಕ,ಗೃಹಪಾಲಕಿಯರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 769KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 31  ಸ್ವಾಧಾರ ಗೃಹ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1128KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
32 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರಳೀಕರಣದ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 209KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
33

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆ 2020-21 ರ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1452KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
34

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ 06.03.2015

ಕನ್ನಡ    ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 334KB    ಡೌನ್ಲೋಡ್
35

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2.57MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
36

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3371KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2022 04:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080