ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 5.38 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ನಿವಾಸಿಗಳ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 829 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 302 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ನಿವಾಸಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 287 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 241 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಅದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 864 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 31.9 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 14.4 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜನೆಯ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1.28MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ತಡೆಯಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.5MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.96MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅನೈತಿಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ,ಬಾಲಾವಿವಾಹ ನಿಷೇದ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.57MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 13 ಸ್ವಾಧಾರ ಗೃಹ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ  ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1128KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಸರಳೀಕರಣದ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 209KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
15

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆ 2020-21 ರ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ   ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 1452KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
16

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ 06.03.2015

ಕನ್ನಡ    ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 334KB    ಡೌನ್ಲೋಡ್
17

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2.57MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
18

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3371KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
19

2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 100MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20

ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ_ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 27.MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 17.33MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
22

  ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಬುನಾದಿ ಹಂತ (3-8 ವರ್ಷಗಳು)

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 4.66MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
23

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 4.89MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
24

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕ ಅಧಿನಿಯಮ -2005 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)B ಅಡಿ ಇಲಾಖಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ 2022-23

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2.45MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25.

2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2.99MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
26.

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ-2023ರ ಆಯವ್ಯಯ ಅನ್ವಯ ಇಲಾಖಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 372.KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
27.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಮೂನೆ 224

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 35.88KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
28.

2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಆದೇಶ

ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3.11MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-02-2024 01:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080